preventieloont.nl » Algemene Voorwaarden
We helpen u bij uw bedrijfscertificering, arbo, veiligheid en opleidingen. Alles voor veilig werken.
preventieloont, preventie loont, preventieloont.nl, preventie, preventiemedewerker, die, ri&e, rie, risico inventarisatie, risico inventarisatie en evaluatie, evaluatie, NCA, VCA certificaat, uitzendbureau certificaat, NEN, NEN certificaat, SNA certificaat, NEN 4400-1, NEN 4400-2, SNA, VCU, VCU certificaat, arbo, arbeidshygiene, arbeidshygiëne, SNA keurmerk, veiligheidsmanagementsystemen, veiligheid management systemen, arbo dienst, vca-vol, vca-b, vca basis, vca vol, vca-p, vca p, vca certificaat, Breda, Roosendaal, Etten-Leur, prinsenbeek, veiligheid op werkvloer, deskundig advies veiligheid, veiligheid, adviseur veiligheid, veiligheidsinspecteur
598
page-template-default,page,page-id-598,bridge-core-2.7.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-theme-ver-25.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Algemene Voorwaarden

artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Preventieloont.nl, kantoorhoudende te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81953011, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een opdrachtgever hierna te noemen: “Opdrachtgever”, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle lopende en nieuwe overeenkomsten tussen de Gebruiker en Opdrachtgever.
 3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van personen die betrokken zijn bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dit verband. Dit betreft niet alleen medewerkers van Gebruiker, waaronder begrepen de directie, maar tevens andere partijen, die voor de uitvoering van een opdracht door Gebruiker  dienen te worden ingeschakeld.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

artikel 2  Prijzen en tarieven

1 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

artikel 3  Contractduur; uitvoeringstermijnen, en uitvoering; 

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed dienstverlener uitvoeren.
 4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt.

 

artikel 4   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 6. In geval van ontbinding, van (de aanvraag tot) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, of een andere omstandigheid waardoor de

 

Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

artikel 5 Betaling

 1. Betaling van facturen van Gebruiker dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek en tussentijds te factureren.
 2. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen een factuur, uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan Gebruiker.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde of tot opschorting van enige betalingsverplichting.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 2.500,-.

 

artikel 6 Aansprakelijkheid en reclame

 1. Opdrachtgever dient, zodra hij een mogelijke grond voor aansprakelijkheid van Gebruiker heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, dit binnen 30 dagen schriftelijk en deugdelijk onderbouwd aan Gebruiker te melden, zulks op straffe van verval van recht.
 2. Iedere aanspraak op Gebruiker vervalt indien niet binnen één jaar na een mededeling als bedoeld in het voornoemde lid, deze aanspraak aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter.
 3. Indien Gebruiker daadwerkelijk aansprakelijk mocht zijn, dan is de omvang van deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle mogelijke aanspraken van derden.

 

artikel 7  Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Gebruiker en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen in verband met of naar aanleiding van een overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland – West-Brabant, locatie Breda.
 3. Partijen zullen past een beroep op de rechter doen nadat zij hebben getracht een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

artikel 8 Vindplaats voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant.